Mai bine pentru fiecare

semnatura
Instruire si asistenta pentru dezvoltarea unei afaceri

CE ESTE ANTEPRENORUL?


Termenul „ANTREPRENOR” este de proveniență franceză și este explicat prin „cel care acționează”.


În limba română, termenul de “antreprenor”are doua sensuri:
1. Cel de persoana fi zică sau juridică care se obligă, pe baza unor clauze și conditii contractuale, sa execute diferite lucrări în beneficiul altei persoane sau organizații, în schimbul unei sume de bani dinainte convenite. În această accepțiune putem folosi si termenul de CONTRACTOR.
2. Cel de agent economic reprezentativ în economia de piață care adoptă un comportament activ și inovatoar, specifi c sistemelor economice bazate pe concurență, risc și inițiativă privată. În aceasta
accepțiune, antreprenorul este sinonim cu ÎNTREPRINZĂTORUL.


SERVICII OFERITE ÎN CADRUL JOB-CLUB-ULUI:


1.1.Informare pentru începerea unei activități independente:
• Interviuri cu persoanele din grupul țintă;
• Testarea abilităților antreprenoriale;
• Evaluarea resurselor persoanei consiliate;
• Prezentarea unor modele de planuri de afaceri;


1.2. Consultanță pentru începerea unei activitati independente -
asistența tehnică pentru:
• Elaborarea actului constitutiv;
• Stabilirea obiectului de activitate;
• Înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fi zice;
• Încheierea de contracte;
• Legalizări de acte;
• Elaborarea planului de afaceri.

1.3. Instruire – curs “Inițiere competențe antreprenoriale”. PPRINCIPALELE INFORMAȚII FURNIZATE ÎN CADRUL
INSTRUIRII:
• Cunostinte de legislație specifi că în domeniul antreprenoriatului;
• Gestionarea fi nanciară și contabilă;
• Gestionarea resurselor umane;
• Elaborarea și implementarea planului de afaceri;
• Stabilirea și minimalizarea riscurilor afacerii;
• Marketing si tehnici de vânzare, etc.


BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚII LA PROIECT
Gratuitatea cursului de “Initiere competente antreprenoriale”;
Asigurarea suportului de curs tipărit;
Eliberare certifi cat de absolvire recunoscut la nivel național și în statele membre ale Uniunii Europene și care poartă antetele Ministerului Muncii, Familiei și Protectiei Sociale, precum și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului;
Dobândirea abilităților și aptitudinilor necesare începerii unei afaceri;
Decontarea cheltuielilor de transport;
Consiliere și informare în domeniul antreprenorial;
Premiere la sfârșitul programului de formare;
Premii pentru cursanții care infi ințează o firmă – vor fi acordate 6 premii în valoare totala de 19.000 lei;