Mai bine pentru fiecare

semnatura
Activitatile Proiectului

A2. Achizitii publice - întocmirea dosarelor pentru achizițiile de bunuri și servicii și organizarea procedurilor specifi ce cu respectarea prevederilor legale și contractuale în vigoare.


A2.1. Planifi carea achizitiilor – se stabilește necesarul de achiziții (întocmirea grafi cului de achiziții).


A2.2. Documentare tehnică și studiu de piață - stabilirea parametrilor tehnici minimi ce trebuie să fi e regăsiți la serviciile, echipamentele și bunurile achiziționate/ subcontractate.


A2.3. Realizarea procedurilor de selecție, conform legislației (licitație/ achiziție directă).

A 3. Informare și publicitate - promovarea proiectului, a finanțatorului și a asistentei fi nanciare nerambursabile, precum și a activităților și rezultatelor obținute.


A3.1. Realizare materiale de promovare - documentare, realizare text și concept grafi c.


A3.2. Recepția și distribuirea/expunerea - materialelor de promovare.


A3.3. Comunicare - realizarea site-ului proiectului (subcontractare). Publicare informații pe site-ul partenerilor și pe site-ul proiectului, privind implementare proiectului, achiziții publice și resursele importante pentru benefi ciari.


A3.4. Organizare eveniment lansare proiect - va fi organizat un eveniment de lansare a proiectului, cu invitați din partea presei, instituțiilor relevante pe piața muncii. Va fi elaborat un comunicat de presă care va fi publicat într-un ziar local și unul regional.


A3.5. Realizarea și difuzare spoturi publicitare audio - va fi promovat proiectul, menționându-se activitațile specifi ce de furnizare a măsurilor active de ocupare.


A3.6. Organizare eveniment intermediar - vor fi diseminate rezultatele
obținute.


A3.7. Organizare eveniment închidere proiect - conferința va disemina rezultatele obținute în urma utilizării finanțării nerambursabile.

A4. Elaborarea materialelor suport în furnizarea măsurilor active de ocupare. Autorizare.


A4.1. Realizare broșuri tematice: informare și consiliere, mediere, formare profesională, consultanță și asistență antreprenorială, stimularea mobilității forței de muncă.


A4.2. Elaborarea și tipărirea suportului de curs. Întocmirea curriculei pentru fi ecare program de formare.


A4.3. Autorizare. Întocmirea documentației în vederea autorizării programelor de formare profesională și a autorizării ca furnizor de formare profesională și/sau furnizor de servicii specializate
pentru stimularea ocupării forței de muncă. A5. Informare și Consiliere Profesională - Intervenție personalizată.


A5.1. Furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor (locurile de muncă vacante, ocupațiile cele mai solicitate pe piața forței de muncă, condiţiile impuse de angajatori).


A5.2. Consiliere în carieră: Stabilirea traseului profesional. Analiză, consiliere și intervenție individualizată (realizare plan de acțiune personalizat). Evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale.


A5.3. Instruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă (elaborare CV, scrisoare intenție, prezentare la interviu, scrisoare de mulțumire).

A6. Medierea muncii - furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere și organizarea burselor locurilor de muncă.


A6.1. Realizare bază de date Job – Club: colectare informații privind oferta de locuri de muncă și cerințele posturilor, realizare listă de locuri de muncă vacante (săptamânal).


A6.2. Informarea benefi ciarilor privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora.


A6.3. Medierea cererii cu oferta LMV având ca scop punerea

A7. Consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri.


A7.1. Informare pentru începerea unei activități independente: interviuri personale cu grupul tintă, testarea abilităților antreprenoriale, evaluarea resurselor persoanei asistate, modele de planuri de afaceri.


A7.2. Consultanță pentru începerea unei activități independente: asistență tehnică (elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fi zice,
încheierea de contracte, legalizări de acte, elaborarea planului de afaceri).


A7.3. Selecție în vederea instruirii – curs inițiere competențe antreprenoriale. A8. Organizarea și susținerea programelor de formare profesională.


A8.1. Constituirea grupelor de cursanți: alcătuirea dosarului personal, programarea calendaristică a grupelor, înștiințarea cursanților privind începerea programului de formare
profesională continuă.


A8.2. Califi care nivel II - Ospatar (chelner) vânzător în unități de alimentație.


A8.3. Califi care nivel I: - Lucrător în comerț, A8.4. Manichiurist - pedichiurist, A8.5. Îngrjitor bătrâni la domiciliu ;


A8.6. Inițiere: Competente sociale și civice – Comunicare și lucrul în echipă

A8.7. Competențe informatice

A8.8. Comunicare în limba engleză

A8.9. Manager proiect

A8.10. Inspector/Referentresurse umane

A8.11. Competențe Antreprenoriale;


A8.12. Competențe sociale și civice - Dezvoltare personală;

A9. Evaluarea și Certifi carea.


A9.1. Evaluarea cursanților. Sunt organizate sesiunile de evaluare.


A9.2. Certifi carea absolvirii programului de formare profesională continuă. Este realizata procedura de certifi care a absolventilor.

A.10. Auditarea proiectului – Se va realiza de un auditor agreat.