Mai bine pentru fiecare

semnatura
Programe de formare profesionala continua

Programele de formare profesională se fi nalizează cu certifi cate de absolvire sau de calificare cu certificare ANC, eliberate prin Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, însoțite de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Facilități oferite participanților la programele de formare profesională:
• Transport gratuit, din localitățile de domiciliu la cea în care se desfășoară cursurile și retur;
• Un premiu în bani fi ecărui participant;
• Certifi cate de califi care/absolvire recunoscute pe plan național și European;
• Suportul de curs și materialele necesare desfășurării programelor.


Acte necesare pentru înscrierea la cursurile de calificare/ inițiere:
- Copie după cartea de identitate;
- Copie după certifi catul de naștere;
- Copie după certifi catul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
- Copie după actul de studii;
- Adeverință medicală (în original) cu menţiunea “clinic sănătos” sau “apt înscriere curs” care să ateste faptul că participantul este apt pentru a urma cursul ales.


Conditii de acces la cursurile de califi care/ inițiere:
- apartenenta la grupul țintă al proiectului (statut de șomer sau de persoană în căutarea unui loc de muncă);
- învațământ general obligatoriu absolvit;
- apt din punct de vedere medical pentru programul de formare ales.