Mai bine pentru fiecare

semnatura
Medierea muncii - servicii oferite de APSG

 • Colectarea informaţiilor privind oferta de locuri de muncă şi cerinţele posturilor, realizarea listei cu locuri de muncă vacante;
 • Gestionarea locurilor de muncă vacante;
 • Stabilirea, împreună cu angajatorul, a caracteristicilor locului de muncă şi a criteriilor de angajare;
 • Reluarea sau modifi carea ofertei de loc de muncă şi, după caz, a caracteristicilor locului de muncă şi a criteriilor de angajare;
 • Actualizarea bazei de date a ofertelor de locuri de muncă (săptămânal);
 • Informarea benefi ciarilor cu privire la locurile de muncă vacante;
 • Implementarea activităţilor specifi ce privind bursele locurilor de muncă;
 • Organizarea vizitelor de informare a grupului ţintă la potenţialii angajatori;
 • Organizarea bursei locurilor de muncă;
 • Realizare listă angajatori, fi rme contactate;
 • Întocmirea sau actualizarea planului individual de mediere, monitorizare;
 • Preselecţia candidaţilor;
 • Eliberarea dispoziţiei de repartizare;
 • Urmărirea ocupării locurilor de muncă vacante prin păstrarea permanentă a legăturii cu angajatorul și persoanele din grupul țintă.

Rezultate urmărite:
- Dobândirea statutului de persoană ocupată pentru persoanele ce benefi ciază de serviciile oferite în cadrul proiectului “Mai bine pentru fi ecare”.
- Ocuparea locurilor de muncă vacante.